Tijdens de feestdagen, vragen wij je rekening te houden met jouw bestellingen. Lees hier

 • Ruim assortiment en aanbiedingen
 • Volop inspiratie en oplossingen
 • Altijd een vestiging in de buurt

Algemene voorwaarden

Van Sligro Food Group N.V. te Veghel, en van haar deelnemingen, alle hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk aan te duiden met: Sligro, zoals vastgesteld per 01-11-2002 en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sligro gedane aanbiedingen en op alle door Sligro aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Sligro aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van Sligro.

 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Sligro in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Sligro gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd.

 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Sligro daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met Sligro schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

 4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. De aan Sligro gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Sligro aanvaard, zodra het door Sligro schriftelijk is bevestigd, dan wel Sligro op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.

 2. De overeenkomst komt tot stand zodra Sligro het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen vijf dagen na ontvangst van een order door Sligro schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.

 3. Elke met Sligro aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van Sligro- dat Sligro van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Sligro; Sligro heeft om deze reden het recht om een order van een afnemer te weigeren.

 4. Sligro is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Sligro verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Sligro de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Sligro uit het gemene recht voortvloeien.

 5. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door Sligro bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

 6. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Sligro, kan door Sligro worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interessen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

 7. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens Sligro, binden Sligro alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Sligro uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 8. Sligro behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

 9. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sligro is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Sligro gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde vennootschappen.

 10. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

 11. De afnemer machtigt Sligro om de opdracht door een door Sligro aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De afnemer gaat akkoord met overdracht door Sligro aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Sligro met de afnemer gesloten overeenkomst(en).

Artikel 3 Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, op basis van de door Sligro gehanteerde minimum-basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en zijn de transportkosten niet inbegrepen, maar voor rekening van de afnemer.

 2. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden van Sligro zijn opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende afnemer van toepassing zijn.

 3. De prijzen en aanbiedingen van door Sligro aangeboden producten, welke zijn voorzien van een prijsetiket, zijn vrijblijvend. Bij verschil tussen de etiketprijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend.

 4. De afgeleverde hoeveelheden resp. gewichten worden door Sligro op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

 5. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Sligro niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Sligro het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

 6. De afnemer heeft het recht om, indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van Sligro worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.

Artikel 4 Levering, leveringstermijnen en leveringsrisico

 1. Levering geschiedt:
  a. door het ter beschikking stellen van het verkochte aan het adres van Sligro en uitsluitend op vertoon van na te noemen Sligro-klantenpas door afnemer
  b. door aflevering van het verkochte op de locatie waar het bedrijf van de afnemer is gevestigd.

 2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van Sligro ten behoeve van afnemer, dient de afnemer, indien hij niet onmiddellijk het gekochte meeneemt, binnen 5 dagen na dagtekening van het bericht van Sligro aan afnemer dat het verkochte te zijner beschikking staat, het verkochte af te halen. Indien de afnemer verzuimt het verkochte binnen voormelde termijn af te halen, is Sligro gerechtigd 1% van de goederenwaarde per week of gedeelte daarvan (met een maximum van € 50,00 per week) als staangeld aan de afnemer in rekening te brengen.

 3. Bij levering van het verkochte op het adres van de afnemer, zullen de door Sligro opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De door Sligro opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van Sligro zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de koper geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Sligro ten dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Sligro onbetaald heeft gelaten.

 4. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door Sligro bepaald. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen.

 5. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. Sligro is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren.

 6. Indien en zodra de verkochte producten aan het adres van Sligro ter beschikking van de afnemer zijn gesteld (of, indien hij de producten en niet onmiddellijk meeneemt, door de enkele mededeling van Sligro dat het verkochte te zijnen behoeve is afgezonderd), gaat het risico daarvan over op de afnemer.

 7. Bij aflevering van de verkochte producten op het adres van de afnemer geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van Sligro. Zodra de te leveren producten bij het bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de afnemer. Verzoekt de afnemer om de producten levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan Sligro de hieraan verbonden kosten bij de afnemer in rekening brengen.

 8. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de producten. Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Sligro gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 9. Door Sligro foutief geleverde producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden, wanneer deze zijn voorzien van een door Sligro verstrekte retourbon en welke producten dienen te voldoen aan de navolgende voorwaarden:

  - voorzien zijn van de originele collo-sticker of - indien niet gestickerd - worden begeleid door een
  kopie van het afleveringsdocument, van welke de datum niet ouder is dan 7 dagen
  - zich bevinden in de originele, ongeopende verpakking
  - door de afnemer niet geprijsd zijn
  - behoren tot het normale Sligro-assortiment
  - in goede staat verkeren en tegen normale prijzen weder verkoopbaar zijn
  - worden retour gezonden binnen de in de conditiebrochures van Sligro vermelde termijnen.

  Folder-artikelen kunnen nimmer worden geretourneerd. In verband met de koelketen-richtlijnen van de overheid kunnen koel- en diepvriesproducten niet worden retour genomen. In alle in dit artikel genoemde situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is, is tussen de afnemer en Sligro wel een koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de afnemer tot betaling verplicht.

 10. Indien zich door leveranciers van Sligro geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de afnemer met de betreffende producten te handelen conform de door Sligro in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

 11. Er kan voor Sligro geen plicht tot levering ontstaan, indien buiten Sligro om door derden rechtstreeks aan een relatie van Sligro producten worden geleverd waarvan de facturering via Sligro geschiedt.

 12. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan Sligro te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van Sligro tot terugname van emballage geldt alleen, indien deze in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en indien - voorzover het rolcontainers en koelboxen betreft - deze door Sligro zijn geleverd.

 13. Indien retouremballage slecht of ongesorteerd door de afnemer wordt aangeleverd, is Sligro gerechtigd de meerdere behandelingskosten aan de afnemer in rekening te brengen.

 14. Indien Sligro door de afnemer of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van de producten omverpakking, restmateriaal en dergelijke mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventuele kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van de afnemer.

Artikel 5 Klachten en Reclames

 1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname in één van de verkoopruimten van Sligro kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de afnemer direct te worden gemeld. Indien de afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.

 2. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument , dan wel op andere directe wijze schriftelijk (per telefax) aan Sligro kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

 3. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande doch uiterlijk binnen 12 uren na aflevering door de afnemer aan Sligro te worden meegedeeld. Als het om andere producten gaat, dient dit uiterlijk binnen 48 uren na aflevering schriftelijk (per telefax) aan Sligro te zijn gemeld.

 4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op Sligro betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Sligro geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer Sligro onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Sligro beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Sligro daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

 5. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Sligro zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Sligro, hetzij het gebrek herstellen danwel een vervangend product leveren danwel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van Sligro nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Sligro blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.

 6. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Sligro wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door Sligro verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Sligro correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Sligro geleverde producten blijven eigendom van Sligro tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door Sligro aan de afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de afnemer over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

 2. Alle in het bezit van de afnemer zijnde, van Sligro afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.

 3. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.

 4. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Sligro de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Sligro ter beschikking te stellen.

 5. De afnemer verleent Sligro reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Sligro geleverde producten zich bevinden, teneinde Sligro in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Sligro om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.

Artikel 7 Sligro-klantenpas

 1. De Sligro-klantenpas wordt aan de afnemer persoonlijk verstrekt, is niet overdraagbaar en het gebruik is beperkt tot de onderneming van de afnemer. De klantenpas is voorzien van een uitgiftedatum en een klantnummer en is slechts geldig in combinatie met een officieel legitimatiebewijs.

 2. De afnemer heeft, voorzover het niet de bezorgende groothandelsvestigingen van Sligro betreft, slechts toegang tot de terreinen en verkoopafdelingen van Sligro op vertoon van de Sligro-klantenpas. De toegang is daarbij beperkt tot twee personen, van wie één op de klantenpas moet zijn vermeld. Het verblijf op de terreinen en in de verkoopruimten van Sligro geschiedt op eigen risico. Aan kinderen beneden de 12 jaar wordt geen toegang verleend. Het is niet toegestaan om tassen in de verkoopruimte mee naar binnen te nemen. Roken binnen het pand is verboden.

 3. Indien medewerkers van Sligro dat verlangen, is de afnemer verplicht een geldige officiële legitimatie te tonen. Uitsluitend met gebruik van de klantenpas kan de afnemer aankopen bij Sligro verrichten, tenzij dit anders is overeengekomen en het niet de bezorgende groothandelsvestigingen van Sligro betreft.

 4. De afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de klantenpas. Hij kan een derde voor eigen risico en verantwoording machtigen met de klantenpas aankopen te doen ten behoeve van de onderneming van de afnemer. Een derde wordt slechts geacht gemachtigd te zijn, door vermelding op verzoek van de afnemer van diens naam op de te vertonen Sligro-klantenpas, in combinatie met een officieel legitimatiebewijs van de gemachtigde.

 5. Bij het doen van aankopen met de klantenpas zijn de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De afnemer zal deze voorwaarden in acht (doen) nemen en zich bij het gebruik van de klantenpas richten naar de aanwijzingen van de medewerkers van Sligro.

 6. Indien de Sligro-klantenpas wordt gestolen, verduisterd, verloren, vermist of door een derde onbevoegd wordt gebruikt, is de afnemer verplicht dit direct na ontdekking aan de Klantenadministratie van Sligro telefonisch te melden en dit binnen 24 uur nog eens schriftelijk (per telefax) te bevestigen. Eerst nadat vorenbedoelde schriftelijke bevestiging bij Sligro is binnengekomen, is de afnemer niet meer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de klantenpas door onbevoegde derden.

 7. Wijzigingen in de onderneming van de afnemer, zoals rechtsvorm, naam, adres, gemachtigde medewerkers en dergelijke, die invloed hebben op het rechtmatig gebruik van de Sligro-klantenpas, dienen zodra de wijziging zich voordoet door de afnemer direct aan de Klantenadministratie van Sligro schriftelijk te worden gemeld. De nieuwe gegevens zullen door Sligro worden toegepast en aanvaard na een redelijke termijn voor beoordeling en verwerking, echter binnen 15 werkdagen na datum van ontvangst van die gegevens.

 8. De Sligro-klantenpas blijft eigendom van Sligro, die deze ieder moment, zonder opgaaf van redenen onmiddellijk bij de afnemer kan terughalen, c.q. het gebruik ervan kan blokkeren. Bij beëindiging dan wel overdracht van het bedrijf van de afnemer heeft Sligro het recht de klantenpas te laten vervallen.

Artikel 8 Facturering en Betaling

 1. De facturering van geleverde producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Sligro dient contant, dan wel door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso plaats te vinden, zonder enige korting of beroep op compensatie.

 2. Van voormelde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voorzover Sligro een afwijkende betalingswijze uitdrukkelijk door middel van een jaarlijkse conditiebrochure of op andere schriftelijke wijze aan de afnemer heeft kenbaar gemaakt. In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatm.

 3. De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van credit-valutering van de rekening van Sligro als de dag van betaling. De afnemer is niet gerechtigd op zulke betalingen aan Sligro een korting of compensatie toe te passen.

 4. Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is Sligro gerechtigd aan de afnemer een dagrente in rekening te brengen gelijk aan ten hoogste 4,25% ‘s jaars boven de euro-basisrente, zoals die op het moment van berekening gehanteerd wordt door de meerderheid van de algemene banken in Nederland, gedeeld door de factor 365, afgerond op 2 decimalen.

 5. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 50,00 en onverminderd het recht van Sligro om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

 6. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven.

 7. Sligro is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke Sligro van de afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Sligro aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voorzover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Sligro. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.

 2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Sligro voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Sligro tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.

 3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Sligro geen aansprakelijkheid.

 4. De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Sligro geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.

 5. Indien Sligro naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Sligro.

 6. Voorzover de door Sligro geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat Sligro bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De afnemer vrijwaart Sligro uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Sligro geleverde producten, indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.

 7. Omdat de normale controlemogelijkheden m.b.t. de kwaliteitsbewaking van artikelen bij verkoop aan de tussenhandel niet langer mogelijk zijn, is het de afnemer niet toegestaan om artikelen van één der Exclusieve Merken, Fancy Labels of Private Brands die door Sligro worden gevoerd, te verkopen aan tussenhandelaren. Bij overtreding van dit verbod sluit Sligro elke aansprakelijkheid uit en zal Sligro eventuele schade op de afnemer verhalen.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Sligro welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sligro kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door
  (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.

 2. Indien Sligro door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Sligro het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Sligro. Sligro is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Sligro, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

Artikel 11 Wanprestatie en ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Sligro ingeval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Sligro. Sligro is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Sligro geleden schade.

 2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Sligro eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surséance van betaling of een gerechtelijke schuld-saneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Sligro op de afnemer heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 12 Conversiebepaling

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

 2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Overdracht en verval van rechten

 1. 1Sligro is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 2. Iedere vordering tegen Sligro vervalt, indien Sligro niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

Artikel 14 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

 1. Op de tussen Sligro en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Indien tussen Sligro en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

 3. De rechter te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Sligro gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Sligro het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 15 Vindplaats Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 01-11-2002 en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ’s- Hertogenbosch. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Sligro.